Doktoranci - HistoriaSzanowni Doktoranci, proszę o zapoznanie się ze szczegółami sprawozdania finansowego, które musicie złożyć. 

I. Proszę o syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych za rok kalendarzowy 2015 objętych planem zadaniowo-finansowym ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu upowszechniającej naukę według wzoru:
1. temat zadania badawczego - kierownik tematu
a. cel badania
b. opis realizowanych prac
c. opis najważniejszych osiągnięć
d. wykorzystanie najważniejszych wyników


II. Przygotowanie informacji opisowej o realizacji celów związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców. Proszę umieścić informację w tabeli według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko młodego naukowca

Tematyka prowadzonych prac naukowych (zgodnie z planem oraz podejmowane nowe tematy badawcze)

Opis realizowanego zadania

Efekty prac naukowych


III. Proszę o przygotowanie informacji o realizacji celów związanych z rozwojem specjalności naukowych.

IV. Proszę o przygotowanie informacji o współpracy z partnerami zagranicznymi z uwzględnieniem danych:
1. współpraca bilateralna i wielostronna (proszę o podanie uczelni z jakimi prowadzona była współpraca oraz tytuły realizowanych tematów),
2. uczestnictwo w programach międzynarodowych,
3. realizacja wspólnych projektów badawczych z partnerami zagranicznymi,
4. przyjazdy studentów zagranicznych oraz staże naukowców zagranicznych (jeśli przyjazdy te odbywały się w ramach programów, prosimy o podanie nazw programów),
5. wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników naukowych, w tym staże naukowe (jeśli przyjazdy te odbywały się w ramach programów, proszę o podanie nazw programów; nie należy podawać wyjazdów w ramach Programu Erasmus+),
6. organizacja międzynarodowych konferencji naukowych oraz udział w podobnych przedsięwzięciach za granicą - proszę podać liczbę i wymienić najważniejsze,
7. publikacje będące efektem współpracy międzynarodowej:
- liczba opublikowanych prac zwartych oraz ich wykaz,
- liczba opublikowanych artykułów naukowych oraz ich wykaz.

Ponadto proszę o przekazanie wykazów (nie uwzględniając przyjazdów/wyjazdów w ramach Programu Erasmus+):
- gości zagranicznych uczestniczących w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych w 2016r.,
- studentów zagranicznych, którzy przebywali na stażach i pobytach krótkoterminowych w naszej Uczelni,
- studentów UO, którzy wyjechali w roku 2016 na staże i pobyty krótkoterminowe za granicę,
- studentów UO, którzy wyjechali w roku 2016 na studia za granicę (co najmniej 1 semestr).

Podczas przygotowania w/w wykazów proszę o zachowanie poniższego układu:

Imię i nazwisko

Kraj

Nazwa Uczelni/Instytucji

Termin pobytu

Cel pobytu

Trzeba to ująć w tabelkę.

Termin realizacji zadań:
Zadania I, II i III i IV proszę przygotować do: 5.02.2017r. i przesłać na mój adres mailowy, a także na adres mailowy dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej Trzeba także przynieść do sekretariatu wersję papierową.
Magdalena UjmaAdministrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol