STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2019/2020


Data dodania: 2019-12-12 21:45:22

Szanowni Doktoranci! 

Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020.

Jednocześnie informujemy, że w dniach piątek (13.12.2019), poniedziałek (16.12.2019) oraz wtorek (17.12.2019), w godzinach 9-14 można odbierać decyzje w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 26). 

WCh--LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WF---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WNS,-WNPiKK---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WPT---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf

WT---LISTA-RANKINGOWA---STYPENDIUM-DOKTORANCKIE-2019.2020.pdf
+ więcej

ZAWIADOMIENIE - WYBORY


Data dodania: 2019-12-06 18:06:45

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Doktoranci

W dniach 11-13 grudnia 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Rad Wydziałowych Doktorantów (Wydziału Przyrodniczo Technicznego, Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, Wydziału Teologicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych) oraz przedstawicieli doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie posiadającej status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

W związku z problemami dotyczącymi miejsca przeprowadzenia wyborów, szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny podane zostaną Państwu przez dotychczasowych Przewodniczących Rad Wydziałowych.

+ więcej

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019/2020


Data dodania: 2019-11-27 09:32:25

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 27) można odbierać decyzje w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.


+ więcej

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 2019/2020


Data dodania: 2019-11-25 19:59:19

Szanowni Doktoranci! 

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów - informuję, że we wtorek (26.11) oraz w środę (27.11) w godzinach 9-14 można odbierać decyzje w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Oleska 48, pokój 26). 

Informuję również, że osobom, które odbiorę decyzję w w/w terminie - stypendium zostanie wypłacone w pierwszym tygodniu grudnia z wyrównaniem za październik. Decyzje, które nie zostaną odebrane w podanym terminie zostaną wysłane do Państwa drogą pocztową a wypłata stypendium nastąpi na koniec grudnia z wyrównaniem za październik oraz listopad.

W załączeniu przedstawiam listy rankingowe, Zarządzenie Rektora w sprawie stawek stypendium oraz progi punktowe dla każdej ze stawek. 

Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Ewa Makowicz

Lista-rankingowa_WCh_WPT_WMFil.pdf

Lista-rankingowa_WF.pdf

Lista-rankingowa_WNS.pdf

Kryteria-punktowe.pdf

2019-11-22-124011_zarz.pdf


+ więcej

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW 2019/2020


Data dodania: 2019-10-09 23:43:38

Szanowni Doktoranci,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (stypendium projakościowe) i stypendium dla najlepszych doktorantów, informujemy, że zasady składania oraz przyznawania wymienionych powyżej stypendiów odbywać się będą na zasadach dotychczasowych. Wobec tego doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się powyższe świadczenia.

Termin składania wniosków o powyższe stypendia - 15 października br. Wnioski należy składać tak jak dotychczas do Kierowników Studiów.

Wzory wniosków o przyznanie powyższych stypendiów oraz zasady ich przyznawania w zakresie:

stypendium doktoranckiego i projakościowego reguluje Zarządzenie Nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

stypendium dla najlepszych doktorantów – reguluje Zarządzenie Nr 49/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

Powołane akty prawne można znaleźć na stronie Samorządu Doktorantów oraz Uniwersytetu Opolskiego (zakładka akty prawne).

Lista laureatów Nagroda Rektora 2018/2019


Data dodania: 2019-05-31 21:46:07

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


96537

118887

92239

104002

Laureatom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Informujemy również, że w osobnych wiadomościach mailowych poinformujemy o dalszych szczegółach dotyczących przyznanej Nagrody Rektora. 


Nagroda Rektora 2018/2019 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2019-05-21 20:51:40

Szanowni Doktoranci, 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.


L.p.

Numer indeksu

Liczba punktów

1.

96537

35

2.

118887

33

3.

92239

20

4.

104002

15

5.

101897

9

6.

109175

8

7.

112872

6


Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 


Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2018/2019


Data dodania: 2019-05-03 11:36:02

Szanowni Doktoranci!

Ogłaszamy nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Regulaminu, który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku

Regulamin oraz wniosek znajdują się poniżej:

Wniosek-o-Nagrode-Rektora.doc

NagrodaRektora-regulamin.doc


Harmonogram: 

3 maja  – 17 maja  - Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 

18 maja - 21 maja - Ocena wniosków przez Komisję 

21 maja - Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej) 

21 maja - 28 maja - Czas przewidziany na odwołania 

29 maja - 31 maja - Rozpatrzenie odwołań 

31 maja - Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku ewentualnych pytań:

mtusinski@uni.opole.pl

Stypendium projakościowe 2019


Data dodania: 2019-02-11 18:52:45

Szanowni Doktoranci!

Poniżej publikujemy listy rankingowe dot. stypendium projakościowego:Decyzje stypendium PROJAKOŚCIOWEGO dla uczestników studiów doktoranckich UO będą do odbioru w DSS pok. 29 w wersji papierowej od dnia 12.02.2019 r.

Wypłaty stypendiów (na koniec lutego) nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!


Stypendium doktoranckie 2018/2019


Data dodania: 2019-01-04 16:23:28

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące stypendium doktoranckiego. 

Decyzje w sprawie stypendium doktoranckiego będą do odbioru w Dziale Spraw Studentów  od dnia 07.01.2019 r.  Wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!!!Strona 1 z 40


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol