Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:46:44

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że Decyzją Prorektor ds. Kształcenia i Studentów w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne - ustalono, że w Uniwersytecie Opolskim wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne jest kwota - 1050,00 zł netto w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 

+ więcej

Termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne w roku akademickim 2017/2018


Data dodania: 2017-09-25 23:42:23

Szanowni Doktoranci, 

informujemy, że została uruchomiona w USOSweb możliwość składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Informujemy doktorantów starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta doktoranci mogą składać do  11 października do godz. 14:00 

Doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 25 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

UWAGA nr konta Doktoranta


Data dodania: 2017-09-25 23:38:55

Szanowni Doktoranci, 


informujemy, że w związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 


INFORMACJA


Data dodania: 2017-09-24 14:03:49

Szanowni Doktoranci,

informujemy i przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego oraz stypendium projakościowego. Termin na złożenia wniosków: 15 października br.

Jednocześnie informujemy, że w regulaminy i wzory wniosków ulegną delikatnej zmianie. Niezwłocznie po ich wprowadzeniu Zarządzeniem Rektora zostaną opublikowane na stronie. 

Zarządzenia i Decyzje


Data dodania: 2017-09-24 13:45:15

Szanowni Doktoranci,

poniżej przedstawiamy ostatnio wprowadzone Decyzje i Zarządzenia. 


Uwaga - doktoranci kierunek historia!


Data dodania: 2017-09-04 09:31:21

Z uwagi na możliwość otrzymania stypendium w Wuerzburgu prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 20 września b . r. Czas realizacji podjętego zadania upływa z dniem  30 listopada b. r. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres magdau.opole@interia.pl

DOKTORANCI HISTORIA


Data dodania: 2017-06-28 08:28:30

Uwaga! 
Doktoranci historia
Proszę o przesyłanie sprawozdań merytorycznych za rok akademicki 2016/2017 na adres magdau.opole@interia.pl do dn. 9 lipca b. r.
 
Magdalena Ujma

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla Doktorantów


Data dodania: 2017-06-18 19:46:20

Szanowni Doktoranci!

Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla Doktorantów.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowe www.opolskie.pl [zakładka Region -> Nauka i Edukacja -> Nagrody Marszałka w dziedzinie nauki. 

Poniżej zamieszczamy:

1/ Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Marszałka Województwa Opolskiego,
2/ Wzór wniosku,
3/ Wzór harmonogramu,
4/ Wzór opinii promotora/opiekuna naukowego. 

Regulamin-doktoranci.pdf

Nagroda Rektora - Lista Laureatów


Data dodania: 2017-06-13 00:24:51

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Marlena Garczewska

Arkadiusz Niemczyk

Piotr Godyń

Emilia Niemczyk

Rafał Wielki

Nagroda Rektora 2016/2017 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2017-05-24 23:09:56

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.

Lp.

Numer indeksu

Liczba punktów

Kryterium punktowe

1.      

91784

74

I

2.      

92239

57

II

3.      

91314

50

II

4.      

96537

37

III

5.      

99933

35

III

6.      

94400

25

-

7.      

114034

17

-

 

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 


Strona 2 z 36


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol