Lista laureatów Nagroda Rektora 2018/2019


Data dodania: 2019-05-31 21:46:07

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


96537

118887

92239

104002

Laureatom składamy serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Informujemy również, że w osobnych wiadomościach mailowych poinformujemy o dalszych szczegółach dotyczących przyznanej Nagrody Rektora. 


+ więcej

Nagroda Rektora 2018/2019 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2019-05-21 20:51:40

Szanowni Doktoranci, 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.


L.p.

Numer indeksu

Liczba punktów

1.

96537

35

2.

118887

33

3.

92239

20

4.

104002

15

5.

101897

9

6.

109175

8

7.

112872

6


Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 


+ więcej

Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2018/2019


Data dodania: 2019-05-03 11:36:02

Szanowni Doktoranci!

Ogłaszamy nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Regulaminu, który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku

Regulamin oraz wniosek znajdują się poniżej:

Wniosek-o-Nagrode-Rektora.doc

NagrodaRektora-regulamin.doc


Harmonogram: 

3 maja  – 17 maja  - Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 

18 maja - 21 maja - Ocena wniosków przez Komisję 

21 maja - Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej) 

21 maja - 28 maja - Czas przewidziany na odwołania 

29 maja - 31 maja - Rozpatrzenie odwołań 

31 maja - Ogłoszenie listy końcowej


W przypadku ewentualnych pytań:

mtusinski@uni.opole.pl

Stypendium projakościowe 2019


Data dodania: 2019-02-11 18:52:45

Szanowni Doktoranci!

Poniżej publikujemy listy rankingowe dot. stypendium projakościowego:Decyzje stypendium PROJAKOŚCIOWEGO dla uczestników studiów doktoranckich UO będą do odbioru w DSS pok. 29 w wersji papierowej od dnia 12.02.2019 r.

Wypłaty stypendiów (na koniec lutego) nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!


Stypendium doktoranckie 2018/2019


Data dodania: 2019-01-04 16:23:28

Szanowni Doktoranci,

poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące stypendium doktoranckiego. 

Decyzje w sprawie stypendium doktoranckiego będą do odbioru w Dziale Spraw Studentów  od dnia 07.01.2019 r.  Wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odbiorze decyzji!!!


Ogłoszenie - Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Społecznych


Data dodania: 2018-12-02 22:57:03

Szanowni Państwo,

w dniu 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali 204 (Instytut Politologii) odbędą się wybory na przedstawiciela doktorantów z Wydziału Nauk Społecznych do Kolegium Elektorów. 

Informacja - decyzja w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów 2018/2019


Data dodania: 2018-11-23 03:24:44

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów - informuję, że w piątek (23.11) do godziny 15:00 oraz w sobotę (24.11) w godzinach 8-12 można odbierać decyzje w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów. 

Informuję również, że osoby, które odbiorę decyzję w w/w terminie - stypendium zostanie wypłacone w listopadzie z wyrównaniem za październik. Jeżeli decyzja zostanie odebrana w terminie późniejszym - wypłata stypendium nastąpi w grudniu z wyrównaniem za październik oraz listopad. Jednocześnie wszystkie decyzje, które nie zostaną odebrane włącznie do dnia 28.11. zostały wysłane do Państwa drogą pocztową. 

W załączeniu przedstawiam listy rankingowe, Decyzję Prorektor ds. kształcenia i studentów w sprawie stawek stypendium oraz progi punktowe dla każdej ze stawek. 

Lista-rankingowa-WCh---WPT---WMFiI---strona-ww.pdf

Lista-pelna-WF-—-strona-www.pdf

Lista-rankingowa-WNS---strona-www.pdf

2018-11-13-121039_zarz.pdf

Kryteria-punktowe.pdf


Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Mateusz Tusiński 
 

Komunikat Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów


Data dodania: 2018-11-07 22:39:07

W imieniu Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów informuję, że Komisja dokonała formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów. Część wniosków dotknięta została brakami natury formalnej, co spowodowało konieczność wezwania części Wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych. Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe, ponieważ wszystkie wezwanie przesłane zostały drogą elektroniczną. 

Po uzupełnieniu braków formalnych Komisja ponownie oceni uzupełnione wnioski i sporządzi listę rankingową. Po tym możliwe będzie również ustalenie progów punktowych i odpowiadających im stawek stypendium. 

Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
Mateusz Tusiński 

Stypendia 2018/2019


Data dodania: 2018-10-03 22:49:51

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckie oraz stypendium projakościowe. Termin na złożenia wniosków: 15 października br. Wnioski należy złożyć do Kierownika Studiów. 

Jednocześnie w załączeniu regulaminy oraz wnioski do poszczególnych stypendiów.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów:

1.1. Regulamin

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-ustalania-wysokosci,-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej-dla-doktorantow-Uniwersytetu-Opolskiego-(Zarzadzenie-nr-49-2017-Rektora-Uniwerstetu-Opolskiego).pdf

1.2. Wnioski:

1.2.1. I rok:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/wniosek-1-rok.pdf 

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---I-rok.doc

1.2.2. Pozostałe lata:

WNS,WT:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/WNS-I-WT---Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WNS-WT.doc

WCh. WPT, WMFII: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/chem-biol-fiz.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WCh---WPT---WMFiI.doc

W-F: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/najlepszych/filo.pdf

Stypendium-dla-najlepszych-doktorantow---WF.doc


2.     Stypendium doktoranckie:

2.1. Regulamin: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszania-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-w-Uniwersytecie-Opolskim-(Zarzadzenie-nr-40-2016).pdf

2.2. Wnioski:

2.2.1. I rok: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-doktoranckie---I-rok.doc

2.2.2. Pozostałe lata:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-doktoranckie---pozostale-lata.doc


3.     Stypendium projakościowe:

3.1. Regulamin: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Regulamin-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszania-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych-w-Uniwersytecie-Opolskim-(Zarzadzenie-nr-40-2016).pdf

3.2. Wnioski:

3.2.1. I rok: 

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich.pdf

Stypendium-projakosciowe---I-rok.doc

3.2.2. Pozostałe lata:

http://doktoranci.uni.opole.pl/biblioteka/docs/doktornackie/Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszenia-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowe1.pdf

Stypendium-projakosciowe---pozostale-lata.doc

Stypendium MNiSW


Data dodania: 2018-09-18 17:49:25

Drodzy Doktoranci,

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2018/2019, szczegóły dostępne na stronie MNiSW,

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.htm

Wnioski zatwierdzone przez Rady Wydziałów, do dnia 8 października 2018 r. należy złożyć w Rektoracie.


Strona 3 z 41


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol