Nagroda Rektora - Lista Laureatów


Data dodania: 2017-06-13 00:24:51

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Marlena Garczewska

Arkadiusz Niemczyk

Piotr Godyń

Emilia Niemczyk

Rafał Wielki

Nagroda Rektora 2016/2017 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2017-05-24 23:09:56

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.

Lp.

Numer indeksu

Liczba punktów

Kryterium punktowe

1.      

91784

74

I

2.      

92239

57

II

3.      

91314

50

II

4.      

96537

37

III

5.      

99933

35

III

6.      

94400

25

-

7.      

114034

17

-

 

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora  Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego: „Kandydat, który nie uzyskał liczby punktów umożliwiającej przyznanie Nagrody Rektora, może wnieść odwołanie od decyzji komisji do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej na stronie Samorządu Doktorantów”. 

DOKTORANCI HISTORIA


Data dodania: 2017-05-19 14:58:20

UWAGA DOKTORANCI HISTORIA 
"W związku z przydzieleniem środków na młodą kadrę i doktorantów proszę przesyłać wypełnione formularze wniosków na mój adres mailowy: magdau.opole@interia.pl do 31 maja b. r. Do wglądu: regulamin przyznawania dofinansowania"

UWAGA DOKTORANCI HISTORIA


Data dodania: 2017-05-19 08:26:17

"W związku z przydzieleniem środków na młodą kadrę i doktorantów proszę przesyłać wypełnione formularze wniosków na mój adres mailowy: magdau.opole@interia.pl do 31 maja b. r. Do wglądu: regulamin przyznawania dofinansowania"

dr hab. Magdalena Ujma prof. UO
Kierownik Studium Doktoranckiego z historii

Regulamin-konkursu-w-Instytucie-Historiiii-UO-2016.doc
finansowanie-mlodej-kadry.doc

Nagroda Rektora w roku akademickim 2016/2017


Data dodania: 2017-05-07 10:40:12

Ogłaszamy nabór wniosków do 
Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego
dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017.


Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2., który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie wyszczególnione w załączonym do regulaminu wniosku


Szczegółowy regulamin, a także wniosek znajdują się poniżej:

Harmonogram: 

8 maja - 22 maja - Czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami 

23 maja - 25 maja - Ocena wniosków przez Komisję 

25 maja - Ogłoszenie listy rankingowej konkursu (poglądowej) 

26 maja - 2 czerwca - Czas przewidziany na odwołania 

3 czerwca - 5 czerwca - Rozpatrzenie odwołań 

5 czerwca - Ogłoszenie listy końcowej

W przypadku ewentualnych pytań:
doktoranci@uni.opole.plPodzękowania


Data dodania: 2017-03-10 14:39:11

W imieniu Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego i całej społeczności doktorantów Uniwersytetu Opolskiego pragnę wyrazić podziękowania ustępującemu Przewodniczącemu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego mgr. inż. Piotrowi Godyń za nieoceniony wkład i ciężką pracę wniesioną w poprawę sytuacji doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, liczne i cenne inicjatywy, a także rozwój samorządu.

Piotrowi życzymy dalszych sukcesów, w tym w szczególności na drodze naukowej i dydaktycznej.

Z wyrazami szacunku

Mateusz Tusiński

Podziękowanie


Data dodania: 2017-03-10 12:07:52

Informuję, że z dniem dzisiejszym obowiązki Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego przejmuje mój Zastępca - mgr Mateusz Tusiński.

Tym samym, chciałbym podziękować za lata współpracy i życzyć wszystkim doktorantom powodzenia na ścieżce naukowej.
Dziękuję,
Piotr Godyń

UWAGA


Data dodania: 2017-02-17 11:41:36

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste  doktorantów.

Doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA.

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

Doktoranci - Historia


Data dodania: 2017-01-19 17:43:05

"Szanowni Państwo
Pani Dziekan dr hab. Weissbrot-Koziarska Anna, prof. UO zwróciła się z prośbą o przedłożenie sprawozdania naukowego za rok 2016. W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonych dwóch formularzy i odesłanie ich do dnia 07.02. br (wtorek). Sprawozdanie składa się z 2 części, które należy wypełnić w formie elektronicznej i papierowej a następnie wysłać na mojego maila: magdau.opole@interia.pl oraz maila p. wicedyrektor IH Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej: magdalenapp11@wp.pl
Egzemplarz papierowy, podpisany, proszę złożyć w sekretariacie Instytutu Historii.
Kierownik Studium Doktoranckiego z historii
dr hab. Magdalena Ujma prof. UO"

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE


Data dodania: 2017-01-17 11:26:11

Poniżej publikujemy listy rankingowe wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku 2017. 


Listy te są ostateczne, jednakże na postawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z jej treści może zwrócić się do rektora Uniwersytetu Opolskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Strona 4 z 38


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol